Handelsbetingelser

Guldsmed Edens

Torvegade 34

6700 Esbjerg

Tlf. 40 22 97 47


CVR.: 13763798

Når du handler hos Guldsmed Edens, er du selvfølgelig dækket af diverse forbrugerlovgivninger, som du kan læse om herunder:

Indholdsfortegnelse : 
Generelt 
Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
Priser 
Betaling 
Ejendomsret 
Levering 
Forsinkelse 
Risikoens overgang 
Force majure 
Mangler og reklamation 
Annulering og ændring af ordre 
Fortrydelsesret 
Garanti 
Produktansvar 


§ 1. Generelt 
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for Guldsmed Edens salg af vare over Internettet til privatkunder. 

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne:

"ALLE ORDRE sendes fragtfrit i hele Danmark med GLS eller post Danmark

Gæder KUN pakker i Danmark"

§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer 
2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra webshoppen, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. 

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for webshoppen, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. 

2.3 webshoppen påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v. 

§ 3. Priser 
3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste der tages dog forbehold for tryk fejl. 

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura. 

§ 4. Betaling 
4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. 

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre webshoppen skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til webshoppen, som om levering var sket til aftalt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er webshoppen berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. 

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på webshoppen, som ikke er skriftligt anerkendt af webshoppen, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 

4.6 Følgende betalingsformer er tilgængelige på webshoppen: 
Forudbetaling ved bankoverførsel til kontonummer REGNR-KONTONR, dog ikke for privatpersoner. 
Efterkravsforsendelse 
Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express og MasterCard SecureCode
4.7 Hvis kunden vælger at betale vha. Dankort, VISA/Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, VISA, JCB, American Express eller MasterCard SecureCode, bliver pengene først trukket fra kundens konto når varerne afsendes fra webshoppen.

§ 5. Ejendomsret 
5.1 Den leverede vare forbliver webshoppens´ ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden. 

§ 6. Levering 
6.1 Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til kunden eller, hvor kunden selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for kunden på webshoppens´ forretningssted/lager. 

6.2 Webshoppen påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt. 

6.3 Måtte webshoppen af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er webshoppen dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen. 

6.4 Hvis der er truffet aftale om levering på kundens adresse, stilles varen til kundens disposition for aflæsning. 

6.5 Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på kundens adresse eller andet af kunden anvist leveringssted påhviler kunden, ligesom kunden må dække omkostninger som følger af, at kundens forhold medfører, at kunden ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid. 

§ 7. Forsinkelse 
7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at webshoppen er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. 

7.2 Webshoppen skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden. 

7.3 Webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde. 

§ 8. Risikoens overgang 
8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af webshoppen leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på webshoppens´ forretningssted/lager. 

8.2 I tilfælde af at webshoppen ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået webshoppen og varen er sat til kundens disposition. 

§ 9. Force majeure 
9.1 Webshoppen hæfter ikke for manglende opfyldelse af webshoppens´ forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor webshoppen kontrol og, som er egnet til at hindre webshoppen i opfyldelsen. 

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer webshoppen selv eller en af webshoppen valgt underleverandør eller transportør. 

§ 10. Mangler og reklamation 
10.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. 

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden omgående og inden 14 dage give webshoppen skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. 

10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke webshoppen er ansvarlig, påtager webshoppen sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen. 

10.4 webshoppen er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod webshoppen kan ikke overstige 1.000,- DKK pr. skadestilfælde. 

10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter. 

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos webshoppen. 

§ 11. Annullering og ændring af ordre 
11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. 

11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden. 

§ 12. Fortrydelsesret 
12.1 Kunden har altid fortrydelsesret i 30 dage efter modtagelse af varerne. 

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil webshoppen overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand. 

12.3 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri. 

12.4 Webshoppen refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde. 

§ 13. Garanti 
13.1 Webshoppen yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor webshoppen kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring. 

13.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt. 

§ 14. Produktansvar 
14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende webshoppens´ produktansvar: 

14.2 Webshoppen er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af webshoppen eller andre, som han har ansvaret for. 

14.3 Webshoppen er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. Webshoppen er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er webshoppen ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. 

14.4 Webshoppen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstrækning, webshoppen måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde webshoppen skadesløs i samme omfang, som webshoppen ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter. 

14.6 Disse begrænsninger i webshoppens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 

14.8 Webshoppen er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af webshoppen. Webshoppen selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 1.000,00. webshoppen hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten. 

14.9 webshoppen og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.